KODEX ODDÍLU

Zásady chování a přístupu hráčů vůči sobě, soupeřům, trenérům, rozhodčím a veřejnosti.

 

• dbáme o dobrou pověst svého oddílu
• sdílíme vizi a společné cíle oddílu, řídíme se oddílovým kodexem, hájíme jeho zájmy
• známe historii oddílu a jeho historické milníky
• využíváme oddílové prvky, kterými jsou klubové oblečení a symbolika
• jsme členy pro radost ze společných zážitků a přátelských vztahů
• podporujeme oddíl včasnou úhradou členských příspěvků a účastnických poplatků
• aktivně pomáháme klubu všude, kde je potřebaí

Respektujeme:
• trenéra týmu, vůči němuž jsme vstřícní a iniciativní
• rozhodčí, nikdy s nimi nediskutujeme s výjimkou dotazů a připomínek kapitána
• soupeře, dokážeme uznat jeho dobrý výkon
• své spoluhráče, hru podřizujeme týmu. Úspěchy i nezdary jsou společné

Zdokonalujeme:
• svoji znalost pravidel florbalu, při hře je neporušujeme
• svoji fyzickou kondici a připravenost nejen na trénincích, ale také individuálně
• svoji florbalovou techniku, sledujeme nové trendy ve florbalu
• své morálně volní vlastnosti, učíme se z vlastních chyb i z příkladu ostatních

Dodržujeme:
• disciplínu při trénincích i zápasech, nenarušujeme jejich průběh
• zásady fair play, neuchylujeme se k podrazům, surovostem či simulování, nehádáme se
• termíny tréninků, zápasů a akcí, vždy jsme na nich včas a připraveni. 
• zásady správné životosprávy

Hrajeme:
• vždy s maximálním nasazením, na zápasech i trénincích.
• s vědomím neohrozit zdraví své, spoluhráčů a soupeřů.
• aniž bychom se snížili k dopingu, neužíváme návykové látky.
• dle předem stanovené taktiky, která vychází ze zásad sportovní koncepce oddílu

 

Zpět